• (0562) 36-07-85, 36-07-86, 38-53-01, (056) 785-95-81
  • office@depocenter.com.ua
  • Адреса:
    м.Дніпро 49000,
    вул. Челюскіна, буд. 8
Про компанiю

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ’Я» (код ЄДРПОУ 31037030) здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - Депозитарну діяльність: депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності: депозитарної діяльності  депозитарної установи серії АЕ № 294699, дата видачі 27.01.2015р., строк дії ліцензії з 12.10.2013р. необмежений. 

Відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 року № 735, наша депозитарна установа виконує такі функції:

 

- депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів;

- обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів;

- обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів.

 

Для виконання функцій щодо депозитарного обліку цінних паперів, обслуговування обігу цінних паперів та корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперів депонентів, депозитарна установа ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ’Я» здійснює такі депозитарні операції:

- адміністративні операції ;

-облікові операції ;

- інформаційні операції .

До інформаційних операцій належать операції з підготовки та видачі:

- виписок або довідок з рахунку в цінних паперах;

- інформаційних довідок;

- інформації щодо корпоративних операцій емітента (включаючи надання інформації про проведення емітентом загальних зборів, використання права голосу тощо);

- інформації про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів);

- акціонеру інформації про включення його до облікового реєстру, поданого Центральному депозитарію для формування ним переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах;

- Центральному депозитарію облікового реєстру;

- емітенту реєстру власників цінних паперів;

- довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, інформації (матеріалів) щодо порядку реалізації власником цінних паперів прав на цінні папери та прав за цінними паперами.

 

Депозитарна установа, з якою емітентом укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам відповідно до нормативно-правового акта Комісії, яким встановлений порядок переведення випуску іменних цінних паперів документарної форми існування у бездокументарну форму існування, може здійснювати для такого емітента підготовку та надання довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, а також консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав власності на них.

 

При здійсненні депозитарної діяльності також можуть надаватись такі послуги:

- із впровадження, обслуговування та підтримки комп'ютеризованих систем обслуговування рахунків у цінних паперах;

- засвідчення довіреностей від фізичних осіб - депонентів депозитарної установи на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, акції якого обліковуються у депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів;

- інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору;

- виконання функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії;

- інші послуги, надання яких передбачено законом.