• +38 (056) 785-95-81
  • office@depocenter.com.ua
  • Адреса:
    м.Дніпро 49000,
    вул. Челюскіна, буд. 8
Інформація для клієнтів

Інформація для клієнтів

 

В порядку ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» інформуємо наших клієнтів про діяльність нашої депозитарної установи,  послуги, які надаються,  та порядок їх отримання.

 

Відомості про депозитарну установу, яка  надає фінансові послуги, а саме депозитарні послуги депозитарної установи:

Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ’Я"

Місцезнаходження

49000 м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 8

Контактний телефон

(056) 785-95-81

Адреса електронної пошти депозитарної установи

office@depocenter.com.ua

Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг

49000 м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 8

Відомості про державну реєстрацію:

Ідентифікаційний код юридичної особи: 31037030

Дата державної реєстрації: 20.06.2000 р.

Дата запису: 05.05.2006

Номер запису: 1 224 120 0000 026288

Інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ

Дата включення в реєстр фінансових установ: 28.12.2011 р.

Реєстраційний номер (номер запису в реєстрі): 1891

Інформація щодо наявності у депозитарної установи права на надання відповідної фінансової послуги

Провадження депозитарної діяльності депозитарної установи здійснюється на підставі ліцензії НКЦПФР серії АЕ № 294699 від 27.01.2015р.

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності депозитарної установи

Контактна інформація Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

+38-044-280-85-95

info@nssmc.gov.ua

вул.Московська, 8 к. 30 м. Київ, 01010

Відомості щодо фінансових послуг, які надаються депозитарною установою

Послуги, які надаються депозитарною установою

Депозитарна установа ТОВ "ДЦ "ПРИДНІПРОВ’Я" надає послуги із зберігання та обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах. Повний перелік послуг наведений на сайті Компанії за посиланням http://depocenter.com.ua/public/uploads/sitecontent/210701_Vn_text.pdf  

 

Загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками.

Клієнт оплачує послуги депозитарної установи згідно тарифів, наведених в Договорі з Клієнтом, які є чинними на день укладання Договору з Клієнтом. Відповідно до вимог чинного законодавства частина послуг надається акціонерам Клієнта-Емітента, які не мають статуту депонента, та в цьому випадку вартість послуг за таких акціонерів сплачує Клієнт-Емітент.

Внесення змін до тарифів, за якими обслуговується Клієнт, здійснюється шляхом внесення змін до відповідного Договору, якщо інших порядок не визначений чинним законодавством або Договором, укладеним з Клієнтом.

Вартість послуг, які надаються депозитарною установою викладені на веб-сторінці нашої Компанії за посиланням http://depocenter.com.ua/public/uploads/sitecontent/210701_Vn_text.pdf 

Відповідно до підпункту 196.1.1 статті 196 Податкового  кодексу України від 02.12.2010 N2755-VI, операції з депозитарної діяльності на ринку цінних паперів не є об'єктом  оподаткування.

Відповідно до вимог чинного законодавства податки за рахунок фізичної особи при виплаті такій особі дивідендів за цінними паперами або переказу грошових коштів у зв’язку із погашенням цінних паперів сплачує емітент, який є податковим агентом.

Згідно пункту 176.2 статті 176 Податкового кодексу України особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язані, зокрема, подавати на вимогу платника податку відомості про суму виплаченого на його користь доходу, суму застосованих соціальних податкових пільг та суму утриманого податку.

Договір про надання фінансових послуг

Загальна інформація

Надання послуг депозитарною установою здійснюється на підставі відповідного договору, який укладається з Клієнтом, та який є підставою для відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах. Вимоги до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах затверджені рішенням НКЦПФР № 1412 від 06.08.2013.

Умови типового договору про відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах викладені на сайті депозитарної установи у Внутрішньому положенні Депозитарної установи, яке є доступним за посиланням http://depocenter.com.ua/public/uploads/sitecontent/210701_Vn_text.pdf 

Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг

Клієнт самостійно обирає депозитарну установу. Звернення до депозитарної установи  не вимагає укладання договору про надання фінансових послуг. До укладання договору клієнт має право відмовитись від Договору з депозитарною установою.

Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору

До укладання договору з депозитарною установою Клієнт має право в будь-який момент відмовитись від договору без будь-яких умов. Після укладання договору припинення його дії здійснюється шляхом розірвання договору. 

Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується)

Мінімальний строк дії договору може бути обумовлений з Клієнтом та закріплений в договорі.

Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій

Відповідно до умов договору Клієнт має право в будь-який час  розірвати договір, укладений з депозитарною установою, повідомивши наше Товариство у терміни, обумовлені сторонами в Договорі з Клієнтом.

Умовами припинення дії Договору з  клієнтом є відсутність цінних паперів на рахунку в цінних паперах Клієнта та погашення заборгованості за раніше отримані послуги (у разі, якщо така обставина має місце). У разі розірвання Договору Клієнтом Емітентом з його боку мають бути вжиті заході щодо обрання нової депозитарної установи та забезпечений порядок повідомлення, передбачений Положенням про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженим рішенням НКЦПФР № 47 від 22.01.2014  р.

Дострокове виконання  договору може бути обумовлено з Клієнтом у договорі про надання депозитарних послуг

Порядок внесення змін та доповнень до договору

Внесення змін та доповнень до Договору здійснюється за взаємною згодою сторін, шляхом підписання відповідної додаткової угоди, якщо інше не встановлено вимогами чинного законодавства та/або договором.

Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги

Надання депозитарних послуг не передбачає вставлення жодних процентних ставок.

Механізми захисту прав споживачі в фінансових послуг

Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг

Державне регулювання ринків фінансових послуг, тобто  здійснення державою комплексу заходів щодо регулювання та нагляду за ринками фінансових послуг з метою захисту прав та інтересів клієнтів фінансових установ здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Механізм захисту прав споживачів закріплений Законом України «Про захист прав споживачів». Клієнти депозитарної установи можуть звернутись зі скаргою на неправомірні дії або бездіяльність працівників депозитарної установи, як до самої депозитарної установи, так і до державних органів, уповноважених розглядати такі скарги (Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку та Державну службу  України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів). За результатами звернення зі скаргою до депозитарної установи у строки та у порядку, передбаченому чинним законодавством, будуть вжиті заходів із розгляду скарги та надання відповіді. Договором з Клієнтом передбачений порядок досудового врегулювання спорів шляхом переговорів.

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства

Чинним законодавством не передбачено створення гарантійних фондів чи компенсаційних схем для споживачів послуг депозитарної установи.